Homeopathie, spirituele homeopathie

Ziet u gezondheid ook als weg en niet alleen als statische toestand?
Stelt u zich naast de vraag van het “waarom” van uw ziek zijn ook wel eens de vraag van het “waartoe” van uw ziek zijn?
Weet u van de weg naar het concrete geïnspireerde en inspirerende nu?
Wellicht vindt ook u hieronder nuttige informatie.

Met gezonder worden door spiegelen op weg naar het “concrete inspirerende nu”
Spiritueel heeft uiteraard niets te maken met spiritisme en niets met contacten met geesten.
Spiritualiteit is een aspect van de gezondheidsweg. Dit is een weg van verdieping, van onbewust onbekwaam (men kan hierbij wat ingedut zijn, maar ook te veel opgaan in de hectiek van de dag) via bewust onbekwaam naar bewust bekwaam en vervolgens onbewust (als vanzelf) bekwaam. Deze weg wordt steeds weer in andere situaties opnieuw gegaan. Hierbij zijn steeds andere doelen en andere archetypen betrokken. Het is een weg waarop het kiezen van datgene waardoor je je al dan niet laat spiegelen steeds verfijnder wordt.


Homeopathie als principe is beter worden door stimuleren
Homeopathie is het principe van stimuleren = spiegelen = gericht op het zelfgenezend en gezondheid bevorderend vermogen van het lichaam. Dit principe staat tegenover de allopathie. Allopathie is de  geneeskunde die zich meer bezig houdt met onderdrukken van ziekten en het vervangen van onderdelen van het lichaam.
De mensheid kan als geheel gezonder en zieker worden. Het zou mooi zijn als we met het genezen van ziekten van ieder individu ook een bijdrage kunnen leveren aan het gezonder worden van ieder individu en daardoor zelfs gezonder worden van de mensheid. Gezonder worden door spiegelen kan daarbij een belangrijke rol spelen, het is een belangrijk aspect van onze gezondheidszorg. Dit houdt ons op onze gezondheidsweg.
Als homeopathisch arts ben ik hierbij niet tegen onderdrukken, maar wel tegen onnodig onderdrukken.
Het is onverstandig erop te speculeren dat alsmaar onderdrukken van ziekteprocessen niets zou doen met je algehele gezondheid. Op de gezondheidsweg laten wij ons steeds flexibeler, verfijnder en telkens anders spiegelen. Hierbij is er sprake van zowel psychisch spiegelen als lichamelijk spiegelen.

Homeopathie en spiegelen voor gezonde aanpassingsprocessen
Bij lichamelijk spiegelen wordt het lichaam direct via het lichaam zelf gestimuleerd. Zo ervaart het lichaam de mate waarin de stofwisseling afwijkt van de gezonde stofwisseling en wordt zo gestimuleerd de gezonde uitgangstoestand op te zoeken en te waarborgen. Denk hierbij aan de effecten van vasten. Vasten is een geschikte methode om lichaam en psyche te resetten. Bij vasten leert het lichaam weer te herkennen hoe het kan functioneren met een stofwisseling die vrijer is van (over-)belasting. Daarbij komt het lichaam in een betere conditie, waarbij (over-)belastingen beter opgevangen kunnen worden. Zo kan het lichaam zich bij vasten weer instellen op een betere gezondheidstoestand. Je houdt het lichaam door het vasten een spiegel voor dat de stofwisseling in de loop van de tijd is gaan afwijken van de optimale stofwisseling. Uiteraard is het niet te verkiezen om in plaats van vasten te gaan hongeren. Waar vasten prettig voelt, voelt hongeren onprettig. Bij hongeren leert het lichaam hoe het onder onprettige en ongunstige omstandigheden kan overleven. Dat is weer een andere spiegel. Homeopathie als geneeswijze is gericht op een prettig proces van spiegelen en genezen.

De door spiegelende ervaringen wijzer wordende mens
De drie wijzen Melchior, Caspar en Balthasar en de drie wereldleraren Confucius, Boeddha en Lao Zi.
Er is een mooie spiegelende metafoor over drie wijzen, die je op verschillende manieren kunt uitleggen. Hieronder een interpretatie met consequenties voor de praktijk.
Drie wijzen, Melchior, Caspar en Balthasar komen uit het Oosten (het abstracte idee, dat opkomt) en zijn op weg richting het Westen (de concrete verwerkelijking van het idee).

Zij zouden kunnen gaan voor eenheid, liefde en vrijheid. Dat zijn drie aspecten die wij ook op een bijzondere manier terug zouden kunnen zien in de oosterse wereldleraren Confucius, Boeddha en Lao Zi. Dit is mooi weergegeven in het verhaal van de drie azijn-proevers. De drie wereldleraren proeven azijn. Confucius, die vooral gezien wordt als de wereldleraar die gericht is op de omgang met elkaar met behulp van regels om mensen tegen onnodige onvrije gevoelens te beschermen zegt heel concreet: “het is zuur”. Boeddha, die vooral gezien wordt als de wereldleraar om mensen door inkeer en meditatie te beschermen tegen onnodig lijden zegt: “het is bitter”, het geeft een onaangename ervaring, die je moet overwinnen als je tot je diepste innerlijke rustpunt wil komen. Lao Zi, die gezien wordt als de wereldleraar die bij de zware lasten die de mensen dragen de onbevangenheid van de mensen beschermt door innerlijk te (helpen) relativeren (=afstand nemen) en met (ver)lichtend perspectief, (glim)lacht erom.

De drie wijzen als drie krachten in de mens
Drie wijzen reizen door de nacht (het onbewuste, de psychische binnenwereld of wetenschappelijk: de intrapsychische structuur) en zijn daarbij afhankelijk van enige lichtpunten.
Drie krachten in de mens waarborgen mede tevredenheid, geluk en vervulling.

De eerste wijze voor oriëntatie
De eerste wijze richt zich op de eigen positie ten opzichte van de stand van de sterren. Hij staat voor het omgaan met en aanpassen van de materie. Hiertoe is er een oriëntatie op vele archetypen. De sterren zou je kunnen zien als de afzonderlijke archetypen/ drijfveren, die wij dankzij de voortstuwingskracht van ons ego gaan ontdekken, dan wel reeds ontdekt hebben. Wanneer deze ontdekt zijn, worden zij als vanzelf benut en kunnen wij ons zelf hiermee verder ontplooien. Wij kunnen ons bv. ontplooien met de archetypen achter alle elementen. In de werkelijkheid is het natuurlijk niet zo dat een hemellichaam maar een element bevat.
Archetypen kunnen ons ook gaan storen, afleiden en verleiden. Dit komt vaak door onvoldoende resetting in het verleden.
Achter iedere homeopathische blokkade en achter ieder homeopathisch middel kun je een archetype zien. Bepaalde te grote innerlijke bindingen en hechtingen aan archetypen (te grote gerichtheid op voor de persoon opdringende sterren) met daardoor vertroebelde waarnemingen en interpretaties van de werkelijkheid kunnen ons belemmeren op onze gezondheidsweg. Zo kunnen op een zeker moment storende archetypen ons afleiden. Onze mate van vrijheid bij het-manifesteren-als-individu en onze mate van innerlijke ontspannenheid kunnen hierdoor verstoord raken en ons zelfs mede ziek maken.

De tweede wijze voor de intentie
De tweede wijze richt zich met hart en ziel op een grote opvallende ster. Hij staat voor onze intentie, onze bezieling. Bepaalde te grote bindingen aan een eenzijdig zelfbeeld (te grote bewondering voor en binding met deze ster) met daardoor vertroebelde waarneming en interpretatie van ons ware zelf kunnen ons bezig houden op onze gezondheidsweg. Zo kunnen wij onszelf te serieus nemen. Er kan op een zeker moment een ongelukkig makend zelfbeeld zijn. Zo kan een vals zelfbeeld ons onnodig doen lijden en ons daardoor afleiden van de prettigste gezondheidsweg. Onze mate van innerlijke rust en geluk kan hierdoor ernstig verstoord raken en ons mede ziek maken.  

De derde wijze voor de inspiratie
De derde wijze richt zich intuïtief op datgene dat inspireert en “verlichtend” perspectief biedt. Bepaalde te grote bindingen aan een niet vervullend perspectief met daarbij onjuiste waarnemingen en interpretaties van de eventuele toekomstmogelijkheden, kunnen ons enigszins verblinden op onze gezondheidsweg. Zo kunnen op een zeker moment valse toekomstverwachtingen ons afleiden. Onze mate van innerlijke stilte en onbevangenheid kan hierdoor ernstig verstoord raken en ons mede ziek maken.

Het homeopathisch consult
Overeenkomstig de hierboven genoemde driedeling kunnen wij bij een ontmoeting bij een consult ook denken aan de drie westerse filosofen uit het oude Griekenland: Aristoteles, Socrates en Plato.
Aristoteles staat voor het restrictieve van de regels van de logica in de wetenschap. Restrictief betekent dat het je beperkt, je laat je er vrijwillig door beperken, je houdt je aan de regels. In dit geval de regels van de westerse medische wetenschap en die van de homeopathische wetenschap met haar meest recente ontwikkelingen.
Socrates staat voor het permissieve (het toegestane) van het op eigen unieke manier het zelf (Een) en het Al (centrum eenenal) te mogen ontdekken door de juiste vragen te stellen. In dit geval om je ware zelf in relatie tot omgeving, zelfs wereld en universum te ontdekken.

Plato staat voor het transformatieve (totaal omgevormde) van het samen boven de vaardigheden van elk van beide, zorgverlener en zorgvrager, uitstijgen volgens het principe van het geheel is meer en anders dan de som der delen.
Sociaal gezien vind je de principes van deze filosofen terug in wetenschap, religie (in de betekenis van het je terug verbinden met de bron in het hart) en alchemie/levenskunst (als het ware het lood van een wat zwaarder perspectief om-(laten)-zetten in het goud van een wat lichter perspectief).
In het onderwijs spreekt men, enigszins parallel aan de principes van die filosofen, van respectievelijk de schoolcultuur, de gezinscultuur en de straatcultuur.

In het homeopathische consult zijn deze 3 hoedanigheden telkens van belang bij het samen op weg gaan in of naar het innerlijk geïnspireerde en inspirerende nu.

 

 

P.H. Meuwese, Hilversum 16022016