praktijkinformatie zakelijk

Praktijkinformatie zakelijk

Wilt u een afspraak maken voor een homeopathisch consult?
Hieronder vindt u belangrijke informatie die voor u beschikbaar moet zijn voor een transparante samenwerking.

Het tarief per januari 2018
Het uitgangspunt is 120 euro per uur voor volwassenen, 100 euro voor kinderen onder de 18 jaar.
Vervolgconsulten van ongeveer 45 minuten kosten 90 euro. Telefonische consulten en emailconsulten 30 euro per 15 minuten.
Kunt u het niet betalen dan kan alleen van te voren overlegd worden over vermindering van het tarief.

De financiële consequenties bij afzeggen
Wanneer meer dan 48 uur (2 werkdagen) van te voren wordt afgezegd, hoeft er niets in rekening gebracht te worden.
Wanneer er na het moment van 48 uur vóór het consult wordt afgezegd zal 30 euro consultprijs in rekening gebracht worden in verband met de gemaakte onkosten: huur praktijkruimte, enz..

Hoe gaat de betaling?
Contant. Wij zijn verplicht naar het bewijs van uw burgerservicenummer te vragen. Vervolgens kunt u de rekening, indien verzekerd voor homeopathie, bij uw verzekering declareren.

Vergoeding door ziektekostenverzekeraars
De meeste zorgverzekeraars hebben vanuit de aanvullende verzekering een regeling voor de vergoeding van homeopathische behandeling en medicijnen.
Daar ze per verzekeraar verschillen, kunt u het best zelf informeren bij uw verzekering of kijken op:www.zorgwijzer.nl
Voor de verdere afhandeling van deze vergoeding dient u zelf zorg te dragen.
Als arts en lid van de vakgroep homeopathie, de VHAN genaamd, die onder de AVIG valt, worden mijn consulten vergoed door de meeste zorgverzekeraars.
AVIG lidnummer 816.
De kosten vallen onder de aanvullende verzekering en komen niet ten laste van uw verplicht eigen risico.
Alleen geregistreerde homeopathische geneesmiddelen geleverd door een apotheek in Nederland, komen voor vergoeding in aanmerking.

Betalingsvoorwaarden voor Artsen voor Integrale Geneeskunde (AVIG)

1/ Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de homeopathisch arts (kortweg de arts) en de patiënt inzake het consult en in het algemeen al hetgeen door of namens de arts wordt verricht, verstrekt of geleverd en wordt berekend aan de patiënt. Op al deze overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
2/ De arts dient na uitvoering van de overeenkomsten als genoemd onder 1. aan de patiënt een declaratie uit te schrijven. Als regel dient deze declaratie direct na afloop van het consult contant of per pinbetaling te worden voldaan.
3/ Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet contant betaalt, krijgt deze de gelegenheid dit bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Dit kan middels girale overschrijving of een eenmalige machtiging tot afschrijving.
4/ Indien de patiënt zonder afmelding niet op de afgesproken consultdatum verschijnt, of als de patiënt binnen 48 uur (twee werkdagen) voor de afgesproken datum en tijd afzegt, kan de arts de kosten van het consult per gezonden declaratie in rekening brengen.
5/ Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een betalingsherinnering.
6/ Indien de patiënt niet op de betalingsherinnering reageert, volgt na 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een aanmaning. Hierin wordt de patiënt gesommeerd per omgaande tot betaling over te gaan of dat anders onverwijld tot incasso van de vordering zal worden overgegaan. Aan deze aanmaning zijn administratiekosten verbonden, welke per gezonden aanmaning in rekening worden gebracht.
7/ Indien de patiënt ook niet op de aanmaning reageert, wordt de inning van het verschuldigde bedrag uit handen gegeven en tot incasso overgegaan. Aan deze incassoprocedure zijn aanzienlijke kosten voor de patiënt verbonden, zoals incassokosten, administratiekosten en gederfde rente over het verschuldigde bedrag.
8/ Het staat de arts vrij om in goed overleg met de patiënt in individuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken.

Deze betalingsvoorwaarden AVIG zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te ’s Gravenhage op 6 november 2012 onder nummer 70/2012.

Klachten
Artsen, lid van de AVIG, zijn gebonden aan de gedragscode van alternatieve artsen en andere wettelijke regels.
Bij klachten over de behandeling is het belangrijk deze eerst met mij te bespreken. Komen wij er onvoldoende uit dan kunt u zich richten tot de Stichting Klachtrecht AAG.
Hierover kunt u informatie vinden op de website:www.stichtingklachtrechtaag.nl


P.H. Meuwese 16022016